Regulamin

 Regulamin sklepu internetowego Daventa.pl z dnia 02.02.2014.

 I.  Definicje

 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1.      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 2.       Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);

 3.      Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Daventa.pl;

 4.      Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://daventa.pl/ za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.

 5.       Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym;

 6.      Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy firmą Daventa a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 7.      Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego – (Dz.U. Nr 141, poz.1176 ze zm.);

 8.      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną – (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.);

 9.      Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 II.                  Postanowienia ogólne

 2.1   Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://daventa.pl/.

 2.2   Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2.3   Sklep internetowy działający pod adresem http://daventa.pl/ prowadzony jest przez firmę:

 Daventa Michał Dziadosz
Aleja Bohaterów Września 9
00-973 Warszawa
NIP: 9590146470
Regon: 140009573

 2.4   Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 a)      Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

 b)      Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego

 c)      Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego

 2.5   Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 a)      Internet Explorer w wersji  8 lub nowszej z włączoną obsługą ciasteczek, Java Script, a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie zalecana jest najnowsza wersja przeglądarki.

 b)      Opera  w wersji  11.04 lub nowszej z włączoną obsługą ciasteczek, Java Script,
a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie zalecana jest najnowsza wersja przeglądarki.

 c)      Chrome z włączoną obsługą ciasteczek, Java Script, a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie zalecana jest najnowsza wersja przeglądarki.

 d)      Firefox w wersji  3.6 lub nowszej z włączoną obsługą ciasteczek, Java Script, a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie zalecana jest najnowsza wersja przeglądarki.

 e)     Safari w wersji  5 lub nowszej z włączoną obsługą ciasteczek, Java Script, a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie zalecana jest najnowsza wersja przeglądarki.

 f)       Minimalna rozdzielczość ekranu  1024 na 768 pikseli.

 2.6   W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7   Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Daventa zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług  za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 2.8   Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pomocą odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego http://daventa.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 2.9   Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

 III.                Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 3.1   Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach oraz weryfikacja i aktywacja konta przez firmę Daventa.

 3.2   Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego  zamieszczonego na jednej ze stron Sklepu.

 3.3   Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych i danych podmiotu gospodarczego oznaczonych jako obowiązkowe.

 3.4   Firma Daventa może pozbawić Klienta praw do korzystania ze Sklepu Internetowegojak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

 a)      Podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.

 b)      Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,  w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu

 c)      Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę Daventa za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami  prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, lub godzące w dobre imię firmy Daventa.

 3.5   Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy Daventa.

 3.6   W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 3.7   Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 a)      Niedostarczania i nieprzekazywania treści  zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 b)      Korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności przez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 c)       Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 d)      Korzystania za Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz firmy Daventa

 e)      Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 f)       Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 IV.                Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 4.1   W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową http://daventa.pl/, zalogować się oraz dokonać wyboru spośród asortymentu Sklepu i podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 4.2   Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 4.3   W trakcie składania Zamówienia – od momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 4.4   Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia zawierać będzie informacje dotyczące:

 a)      Przedmiotu zamówienia,

 b)      Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują).

 c)       Wybranej metody płatności

 d)      Wybranej metody dostawy

 e)      Czasu dostawy

4.5   W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych i podmiotu gospodarczego oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zapytanie”.

 4.6   Po wysłaniu zamówienia firma Daventa dokona weryfikacji przedmiotu zamówienia i ew. korekty pozycji zamówienia, ich ilości oraz wartości. Klient zostanie drogą elektroniczną oraz na stronach Sklepu poinformowany o zaakceptowanej wycenie zamówienia.

 4.7   Zaakceptowanie przez klienta wycenionego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą DaventaUmowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 4.8   Po zaakceptowaniu wycenionego Zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 4.9   Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 4.10 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z regulaminem.

 4.11 Utrwalanie, zabezpieczanie, udostępnianie oraz potwierdzanie Klientowi istotnych   postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje  poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zamawiającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury Vat.

 V.        Dostawa

 5.1   Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia.

 5.2   Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub możliwy jest odbiór w jednym z oddziałów firmy Daventa (Warszawa, Kielce). Koszty dostawy można sprawdzić na stronie http://daventa.pl/ .Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie Zamówienia.

 5.3   Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez klienta Zamówienia – w przypadku towaru znajdującego się w magazynie.

 VI.     Ceny i metody płatności

 6.1   Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek Vat (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 6.2   Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 a)      Przelewem na numer konta bankowego:

Deutche Bank 88 1910 1048 2787 6969 2307 0001
BZWBK 76 1090 1870 0000 0001 1416 4060
VW BANK 81 2130 0004 2001 0325 8464 0001

 b)      Płatność w kasie w Daventa Warszawa lub w oddziale w Kielcach

 c)       Płatność kartą - terminal do płatności kartą jest dostępny tylko w siedzibie firmy w Warszawie

 d)      Płatność za pobraniem przy odbiorze towaru od kuriera (dodatkowa opłata za pobranie)

 VII.      Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 7.1   Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres ADRES_FIRMY podany w niniejszym Regulaminie.

 7.2   Termin 10-cio dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

 7.3   Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 a)     Towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego potrzeb

 7.4   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres:

 Daventa Michał Dziadosz
Aleja Bohaterów Września 9
00-973 Warszawa

 7.5   Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 7.6   Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 VIII.  Reklamacje dotyczące Towarów

 8.1   Firma Daventa jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta w zakresie określanym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 8.2   Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:

 Daventa Michał Dziadosz
Aleja Bohaterów Września 9
00-973 Warszawa

 Tel. 22 290 33 50

 Fax 22 576 18 75

 e-mail b2b@daventa.pl

 8.3   Firma Daventa  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 8.4   Firma Daventa nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się na karcie gwarancyjnej.

 IX.   Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 9.1   Firma Daventa podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w  takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 9.2   Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Daventa o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

 Daventa Michał Dziadosz
Aleja Bohaterów Września 9
00-973 Warszawa

 Tel. 22 290 33 50

 Fax 22 576 18 75

 mailowo pod adresem email: b2b@daventa.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 9.3   W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

 9.4   Firma Daventa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 X.    Postanowienia końcowe

 10.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między firmą Daventa a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 10.2.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Daventa a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Daventa.

 10.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 Lista pomocnych pytań do regulaminu:

 1.       Forma prawna firmy

 2.       Adres sklepu internetowego

 3.       Sposoby dostawy

 4.       Sposoby płatności

 5.       Opis kosztów dostawy (adres www) – zostanie stworzona strona w CMS, n.d.

 6.       Reklamacje dot. Towarów należy kierować na adres x , email y, będzie rozpatrzona w dni z

 7.       Reklamacje dot. działania sklepu  należy kierować na adres x , email y, będzie rozpatrzona w dni z